เช่ารถตู้  
   
  HOME ::
    
คุณสมบัติรถตู้์และผู้ขอเข้าร่วมบริการ

คุณสมบัติรถตู้

ข้อ 1. รถตู้ที่เข้าร่วมบริการต้องเป็นรถตู้ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่เท่านั้น

ข้อ 2. รถตู้ที่เข้าร่วมบริการต้องไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุชนคน ชนสัตว์ ชนต้นไม้ หรือ ตกเหว ตกเขา ตกคลอง

ข้อ 3. รถตู้ที่เข้าร่วมบริการต้องเข้าศูนย์บริการ TOYOTA เช็คระยะอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ โดยรถยนต์จะต้องไม่เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 4. รถตู้ที่เข้าร่วมบริการต้องไม่มีภาระการถูกติดตามทวงหนี้ค้างชำระค่างวดรถอันเป็นเหตุให้สถาบันการเงินส่งพนักงานมายึดรถระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 5. รถตู้ที่เข้าร่วมบริการต้องทำประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองผู้โดยสารทุกที่นั่ง

คุณสมบัติพนักงานขับรถ

ข้อ 1. ต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดี มีมารยาท และให้เกียรติลูกค้าที่ใช้บริการ ไม่ตีเสมอลูกค้า รู้จักหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องปฎิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ไม่หลอกลวงลูกค้า และห้ามเรียกร้องใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักนอน หรือ อาหาร (เว้นแต่ลูกค้ามีน้ำใจจัดให้เอง แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า) และห้ามเรียกร้องค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับ เจ้าของ WEBSITE www.vanhunsa.com

ข้อ 2. ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่(หากต้องเจ็บป่วยไม่สบายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ควรแจ้งให้เจ้าของ WEBSITE ทราบทันทีเพื่อจะได้เปลี่ยนพนักงานขับรถคนใหม่ไปแทน

ข้อ 3. ต้องเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับงานลูกค้าที่ต้องเดินทางไป และเสื้อผ้าต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นจนเป็นที่น่ารำคาญของลูกค้า

ข้อ 4. ต้องไม่เป็นผู้่ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแองกอฮอลล์ หรือสูบบุหรี่ และไม่เล่นการพนันระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 5. ต้องเป็นผู้ที่รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ไปรอลูกค้าก่อนเวลานัดหมาย อย่าปล่อยให้ลูกค้าต้องรอคนขับรถ ฯลฯ

            กฎกติกาข้างต้นถือเป็นมาตราฐานในงานบริการของ ทีมงาน แวนหรรษา ที่ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดกว่า 10 ปี ดังนั้น ด้วยจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ และปนิธานของเจ้าของ WEBSITE เพื่อต้องการสร้างความพึงพอใจอันสูงสุด ที่มีต่อลูกค้า จึงอยากรักษามาตราฐานนี้ไว้เพื่องานบริการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ เจ้าของรถตู้และพนักงานขับรถที่ต้องการเข้าร่วมงาน ควรปฏิบัติตามกฎกติกาข้างต้น หากพบว่าไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับท่านเข้าร่วมงาน หากท่านมีคุณสมบัติทั้งรถและคนขับตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จึงขอเชิญสมัครได้ที่  เช่ารถตู้ คลิ๊กทันท

 

T

เช่ารถตู้กลับไปหน้าแรก