รถตู้เช่า  
   
  HOME ::
   


 อัตราค่าบริการปกติ 1,800 - 2,000 บาทต่อวัน

อัตราค่าบริการช่วงเทศกาลวันหยุดให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ให้บริการ

พิเศษ ช่วงนี้มีส่วนลดเหลือ 1,500 - 1,800 บาทต่อวัน(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือช่วงเทศกาล)  เช่าหลายวันมีส่วนลด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-145-3011 ,081-901-1212

การให้บริการ
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามที่นั่งของรถตู้ 1 คัน
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะยึดถือข้อปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และควบคุมความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. หรือตกลงกันใหม่ตามแต่ลูกค้าสะดวก แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยนับจากจุดเริ่มรับลูกค้าครั้งแรก หากเกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท
 • ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการกรอกใบแจ้งการจองรถตู้ได้ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

 

 

......คุณอมร กานดา โทร  081-145-3011 , 081-901-1212 .........................

 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดังนี้
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
เช่ารถตู้
กรุงไทย
ย่อยทีโอที(แจ้งวัฒนะ)
อมร กานดา
ออมทรัพย์
066-1-00434-1
เช่ารถตู้

ไทยพาณิชย์

ชิดลม
อมร กานดา
ออมทรัพย์
001-5-66041-3
เช่ารถตู้
กรุงเทพ
ทีโอที แจ้งวัฒนะ
บริษัท แวนหรรษา จำกัด
ออมทรัพย์
006-7-01183-3
เช่ารถตู้
กสิกรไทย
แจ้งวัฒนะ
อมร กานดา
ออมทรัพย์
470-2-39313-8
เช่ารถตู้
ทหารไทย
บางบัวทอง
อมร กานดา
ออมทรัพย์
145-2-05582-3
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งให้ทราบทันที หรือ Fax ใบนำฝากเงิน มาที่...02-424-4464 (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ-วันที่เดินทาง และรายละเอียดต่างๆ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
 • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เช่ารถตู้กลับไปหน้าแรก